Luo Common Names

Luo is an ethnic found predominantly in Kenya. They can also be found in Tanzania. Barack Hussein O'Bama, the 44th President of the United States of America, is of this ethnic. The president's father is Luo.
Barack Hussein O'Bama, the 44th
President of United States of
America
 
Females
 
Akinyi
Agutu
Anyango
Aol
Atieno

 
Males
 
Onyango
Otieno
Oliechi
Otiende
Origi
Kajwang
Mindika
Mindiwo
Raira
Jaramogi
Omollo