Kikuyu Numeration (Numbers) SystemNumber Kikuyu
1 imwe
2 ĩgiri
3 ĩthatu 
4 ĩnya 
5 ĩthano 
6 ĩthathaĩu   
7 mugwansa
8 inyanya
9 kenda
10 ikũmi   
11 iku na imwe
12 iku na igiri
13 iku na ithato
14 iku na inya
15 iku na ithano
16 iku na ithathatie
17 iku na mugwansa
18 ika na nyanya
19 ika na kenda
20mirongoiri
30mirongo ĩtato     
40mirongo ĩna 
50mirongo ĩtano      
60mirongo itandato 
70 mirongo mugwanga 
80 mirongo inana 
90 mirongo kenda 
100 igana rĩmwe        
  


a as in able
e as in enter
i as in e
o as in all
u as you
ĩ as in a
ũ as in owl