Zulu (Numeration) Numbers


NumberZulu
1nye 
bili 
tatu 
ne 
hlanu 
isitupa or inkota 
isikombisa 
shiyangalombili 
shiyagalolunye 
10 ishumi 
11 ishumi-nanye or ishumi linanye 
12 ishumi-nambili or ishumi linambili 
13 ishumi-nantatu or ishumi linantatu 
16 ishumi-nesitupa or ishumi linesitupa 
19 ishumi-nashiyagalolunye 
20 amashumi'mabili
21 amashumi'mabili nanye or ananye 
30 amashumi'matatu 
60 amashumi ay'isitupa 
80 amashumi ashiyangalombili 
100 ikulu 
1000 inkulungwane